Loading...
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. KB notarissen B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht (hierna: “KB notarissen”). KB notarissen is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 69584451.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij KB notarissen als (potentiële) opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt of andere werkzaamheden verricht. De personen die door KB notarissen zijn gemachtigd om namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid met “partner”.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan KB notarissen te zijn gegeven, en niet aan een aan KB notarissen verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan KB notarissen verbonden persoon. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder aan KB notarissen verbonden personen worden begrepen de huidige en voormalige werknemers, adviseurs, partners, Stichting Binnenkade Notarissen Executele & Bewind, dochterondernemingen, zusterondernemingen en de aandeelhouders van KB notarissen en hun bestuurders.
  Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van de opdracht aan de notaris verschuldigd zijn, Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze persoon kan worden beschouwd als (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillige of deze al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld, dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
  Deze algemene voorwaarden gelden als een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW ten behoeve van alle in dit artikel genoemde personen en rechtspersonen. Zij zijn hierdoor gerechtigd om in voorkomende gevallen een beroep te doen op deze algemene voorwaarde, of op de bepalingen daaruit.
 4. Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van KB notarissen leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de door KB notarissen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van KB notarissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium (exclusief btw), dan wel het door de cliënt daadwerkelijk betaalde honorarium (exclusief btw) (welke van de twee het laagste bedrag is), voor de desbetreffende opdracht waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.
 5. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. KB notarissen merkt nadrukkelijk op dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters. Indien en voor zover van toepassing, wordt het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW en artikel 6:227c hierbij uitgesloten.
  KB notarissen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met digitale onbereikbaarheid, storingen van het internet, telefoonnet, elektriciteitsnet of computersystemen, het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronische communicatie, waaronder door virussen en spamfilters. Tevens geldt de aansprakelijkheidsbeperking ook als KB notarissen aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door de KB notarissen bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen worden met de schade en met KB notarissens aansprakelijkheid daarvoor.
 7. Als KB notarissen bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is KB notarissen tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt. Als een dergelijke door KB notarissen ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft KB notarissen de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
 8. Niet alleen KB notarissen maar ook iedere aan KB notarissen verbonden of vroeger verbonden (rechts)persoon en hun rechtsopvolgers kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 9. KB notarissen kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. KB notarissen zal deze gelden storten bij een bank die door KB notarissen wordt gekozen in overleg met degenen die daarbij belang hebben. KB notarissen is niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt.
 10. Een vordering op KB notarissen dan wel op een van de aan haar verbonden notarissen vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. KB notarissen (en de aan haar verbonden notarissen) betaalt (betalen) op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de
  akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
 11. Door KB notarissen te verzenden declaraties dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, dan wel bij een onroerend goed-transactie op de datum van passeren van de akte indien daarvoor een declaratie of nota van afrekening is verstrekt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium vast gesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven, welke tarieven van tijd tot tijd worden vastgesteld en welke tarieven zijn gebaseerd op senioriteit, expertise en ervaring van de aan KB notarissen verbonden persoon die de opdracht uitvoert. Voorts zullen de door KB notarissen betaalde onkosten ten behoeve van opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief btw. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
  Behoudens direct schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is KB notarissen en de stichting(en) Binnenkade Notarissen Executele Bewind, gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan KB notarissen verschuldigd is. Na het verstrijken van voornoemde termijn kan KB notarissen aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad 1% per maand. Alle kosten verbonden aan de inning van hetgeen cliënt aan KB notarissen verschuldigd is komen voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten, waaronder mede is begrepen een redelijke vergoeding voor door KB notarissen aan de inning te besteden tijd, worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,00.
 12. KB notarissen is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
 13. Op de rechtsverhouding tussen KB notarissen en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd in eerste instantie van een geschil tussen KB notarissen en een cliënt kennis te nemen.
 14. Voor notariële consumententransacties gelden tevens de volgende voorwaarden (waar hieronder ‘notaris’ staat vermeld, wordt bedoeld, de aan KB notarissen verbonden (kandidaat-)notarissen):
  Voorlichting over financiële gevolgen
  a. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk in over de kosten die aan zijn/haar diensten zijn verbonden.
  b. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
  c. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet ten laste brengen van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een andere (rechts)persoon dan de cliënt.
  Geschillenregelingen
  De Klachten- en Geschillenregeling Notariaat is van toepassing. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
  Toepasselijk recht
  Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.
  Beroeps- en gedragsregels
  De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek ook op papier worden verstrekt.

Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In geval van een verschil van mening over de inhoud of strekking van beide versies is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Algemene voorwaarden (EN)

Onze rechtsgebieden

Wilt u meer informatie of heeft u advies nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Maak een afspraak
Call Now Button